Algemene leveringsvoorwaarden

De algemene leveringsvoorwaarden van Dataschrift

De algemene leveringsvoorwaarden worden bij alle offertes bijgevoegd.

Schriftelijke overeenkomst

De overeenkomst tussen opdrachtgever en Dataschrift wordt schriftelijk vastgelegd. Dit is de getekende offerte. Betreffende de relatie cq arbeidsverhouding wordt nadrukkelijk verwezen naar FNV "Modelovereenkomst variant Geen werkgeversgezag" te vinden op https://fnvzzp.nl/zelfstandig-ondernemen/modelovereenkomst-fnv-zzp

Betalingstermijn

Wij verzoeken u elke factuur zo snel mogelijk doch binnen uiterst 14 dagen te voldoen. Reclamaties binnen 7 dagen na factuurdatum.
Bij overschrijding van betalingstermijn geldt voor elke maand of gedeelte daarvan een opslag van 2% buiten eventuele wettelijke bepalingen.
Bij overschrijding en/of herinnering dient bovendien in het vervolg de factuur per direct doch uiterst binnen 5 dagen te worden uitbetaald.

Afspraak is afspraak

Dataschrift en opdrachtgever handelen in de geest en bedoeling van onze afspraken. Verschillen worden in open overleg besproken om tot een schappelijke en billijke oplossing te komen, alvorens uitspraak wordt gezocht via FNV Zelfstandigen.
De in de offerte vastgelegde afspraken, bedragen, betalingsregels worden opgevolgd – inclusief deze algemene voorwaarden. Andere invloeden, bijvoorbeeld (en niet beperkt tot) een  al dan niet centraal opgelegde korting of andere betalingsregels worden gecompenseerd middels een opslag van gelijke grootte op de offertes.

Aansprakelijkheid

Dataschrift heeft een ‘aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven’ voor ‘informatie- en communicatietechnologie’, en een ‘beroepsaansprakelijkheidsverzekering’ voor ‘advisering op het gebied van informatietechnologie’ afgesloten. De aansprakelijkheid van Dataschrift beperkt zich tot hetgeen wat door deze verzekering is afgedekt. Bovendien zal het bedrag van een eventuele claim niet groter zijn dan de facturatie van de afgelopen twee maanden voor de betreffende opdracht, en tevens zal het totaal van eventuele claims de opdrachtsom niet overtreffen.

Geheimhoudingsplicht

Dataschrift houdt zich aan geheimhouding van alle informatie en middelen welke voor de uitvoering van de opdracht zijn verkregen, voor zover de wenselijkheid van deze geheimhouding redelijkerwijs aangenomen kan worden.

IP en Public domain

Het Intellectual Property van geproduceerd idee of schrijfwerk (hieronder vallen bijvoorbeeld ideeën, uitvindingen, publicaties, lesmateriaal en ander schrijfwerk) is van Dataschrift, of wordt deel van public domain indien: (a) het werk gratis is gedaan, of (b) het uurtarief is lager dan 35 euro én opdrachtgever geeft binnen 3 maanden geen toepassing aan betreffend idee of schrijfwerk, of (c) het idee of schrijfwerk betreft iets in het public domain, ofwel iets wat eenieder eenvoudig kan verkrijgen.
Opdrachtgever behoud in alle gevallen een gebruiksrecht, en ziet hierin geen reden voor eventuele restitutie.Voor contact: marco@dataschrift.nl